poniedziałek, 13 grudnia 2010

Kiedy należy złożyć pierwsze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) minister kierujący działem administracji rządowej składa do końca kwietnia każdego roku oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy minister kierujący działem może zobowiązać kierownika jednostki w dziale do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki.
 
Termin złożenia pierwszego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez ministra kierującego działem administracji rządowej przypada na koniec kwietnia 2011r. a oświadczenie to będzie dotyczyć stanu kontroli zarządczej w zakresie kierowanych przez niego działów w roku 2010. W przypadku jednostek w dziale zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w roku poprzednim, termin złożenia oświadczenia przez kierownika jednostki powinien zostać określony przez właściwego ministra. Przepisy ustawy nie określają tego terminu. Minister określając termin sporządzenia przez kierowników jednostek w dziale oświadczenia o stanie kontroli zarządczej powinien mieć na uwadze konieczność zgromadzenia informacji nt. oceny kontroli zarządczej w jednostkach w dziale w czasie umożliwiającym mu złożenie do końca kwietnia oświadczenia dla kierowanych przez siebie działów administracji rządowej.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz